Algemene voorwaarden


Harmony Center (hierna te noemen: “Harmony”) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57022089 en verzorgt trainingen, workshops, inspiratiereizen, coaching en online modules (hierna: “Activiteiten”) zoals aangeboden via de website www.harmonycenter.nl en www.deommedraai.nl (hierna:”Websites”) voor deelnemers aan activiteiten (hierna: “Deelnemers”).

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) gelden voor iedere overeenkomst die wordt aangegaan tussen Harmony en Deelnemers, welke hebben plaatsgevonden middels of zijn tot stand zijn gekomen via de Websites waarbij Harmony Activiteiten aanbiedt (hierna: “Overeenkomst”).
 2. Door inschrijving voor een Activiteit gaat Deelnemer een Overeenkomst aan met Harmony en aanvaardt Deelnemer tegelijkertijd de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op die Overeenkomst, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene of andere voorwaarden.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Harmony deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Ook een e-mail bericht geldt in deze Voorwaarden als een schriftelijke verklaring.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen Harmony en Deelnemer een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
 7. Indien Harmony niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Harmony in enigerlei mate het recht zou verliezen om in enig geval wel strikte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

2. Aanbod en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen door of namens Harmony op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.
 2. Harmony is bevoegd elk aanbod voor Activiteiten binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van Deelnemers te herroepen. Harmony heeft het recht aanbiedingen van de Websites te verwijderen en van levering af te zien.
 3. Harmony kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen voor Activiteiten worden gehouden indien Deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Aanbiedingen en/of offertes voor Activiteiten van Harmony gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.
 5. Deelnemer heeft een aanbod van Harmony aanvaard indien hij/zij via de website van Harmony of via een email bericht zich heeft ingeschreven voor een Activiteit.
 6. Na een door Deelnemer gedane inschrijving/bestelling zendt Harmony een orderbevestiging, voorzien van een factuur.

3. Prijs

 1. Harmony hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W..

4. Betaling

 1. Harmony declareert deelname aan een Activiteit direct na bevestiging van de Overeenkomst. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige inhouding, op een door Harmony aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Harmony aangegeven. Harmony is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Deelname aan een Activiteit is pas dan mogelijk indien Deelnemer het volledige gefactureerde bedrag heeft voldaan. Harmony is gerechtigd Deelnemer te weigeren voor deelname aan een Activiteit indien betaling niet is voldaan.
 3. Indien Deelnemer aan een Activiteit bij Harmony in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen, wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat de betaling opeisbaar is geworden.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Nadat Deelnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Harmony echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Deelnemer worden verhaald. Deelnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5. Bedenktijd & ontbinding

 1. Deelnemer heeft gedurende 14 dagen na inschrijving voor een Activiteit het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. Harmony zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door Deelnemer aan haar betaalde bedrag terugstorten.
 2. Voor een annulering van Overeenkomst door Deelnemer gelden volgende voorwaarden: kosteloos tot 14 dagen na aanmelding, daarna is het bedrag van aanbetaling niet meer restitueerbaar. Bij annulering tot 40 dagen voor aanvang van Activiteit, wordt er 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht, daarna 100%. In het specifieke geval van persoonlijke coaching geldt dat geen restitutie van betaalde bedragen mogelijk is.
 3. Indien het aantal aanmeldingen voor een Activiteit naar het oordeel van Harmony onvoldoende is, is Harmony gerechtigd de Activiteit af te gelasten. Harmony zal dan in overleg met Deelnemer een passende oplossing zoeken. Indien partijen geen bevredigende oplossing kunnen bereiken, kan Deelnemer de Activiteit kosteloos annuleren, waarbij Harmony de reeds betaalde bedragen zal restitueren.
 4. In geval van onverwachtse ziekte of andere zwaarwegende omstandigheden voorafgaand aan de Activiteit kan Deelnemer een schriftelijk verzoek bij Harmony indienen om deelname te verplaatsen naar een volgende Activiteit of kan verzoeken een vervanger in de plaats te sturen. Hierbij blijft voor Deelnemer de verplichting bestaan om het volledige factuurbedrag te voldoen.
 5. Harmony heeft de uitdrukkelijke mogelijkheid de Overeenkomst met Deelnemer voortijdig eenzijdig te beëindigen indien Deelnemer zich gedraagt op een wijze die de voortgang van de Activiteit voor zichzelf en/of voor anderen negatief beïnvloedt.

6. Controle en klachten

 1. Klachten door Deelnemer kunnen worden gericht aan het algemene emailadres van Harmony. Klachten worden met uiterste zorgvuldig bekeken en beoordeeld. Deelnemer ontvangt een passende reactie van Harmony.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Harmony is niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade van Deelnemer, tenzij er uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er aan de zijde van Harmony sprake is van opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid Harmony is ten alle tijden en in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag dat door Deelnemer uit hoofde van de Overeenkomst aan Harmony is uitbetaald.
 3. Deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor deelname aan de Activiteit en voor het regelen van benodigde reis-, ongevallen- en ziektekostenverzekering.
 4. Deelnemer vrijwaart Harmony tegen alle aanspraken van derden ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst door Harmony. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Harmony in verband met een dergelijke afspraak van derden lijdt of maakt.

8. Partiële nietigheid, afstand

 1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking, daarvan niet afwijkt.

9. Toepassing recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Harmony partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

10. Eigendomsrecht

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op Harmony en de verschillende websites waar Harmony Activiteiten op aanbiedt, liggen bij Harmony. Teksten mogen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Harmony, niet worden vermenigvuldigd, verspreid of anderszins gebruikt anders dan voor persoonlijk gebruik.
 2. Het maken van beeld en geluidsopnamen door Deelnemers tijdens Activiteiten is te allen tijde verboden, tenzij er in openlijk overleg op dat specifieke moment anders door Harmony wordt besloten. Indien er toch beeld of geluidsopnamen worden gemaakt door Deelnemer zonder uitdrukkelijke toestemming van Harmony, is Harmony gerechtigd Deelnemer per direct uit te sluiten van de Activiteit.
 3. Indien Deelnemer in strijdt handelt met hetgeen bepaald zoals in deze Voorwaarden genoemd betreffende het maken van beeld en geluidsopnamen, is Deelnemer aan Harmony een boete verschuldigd van 10.000 (tienduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht op schadevergoeding op grond van de wet.
 4. Harmony behoudt zich het recht voor tot het maken van beeldmateriaal tijdens Activiteiten en deze te gebruiken voor opleiding- en marketingactiviteiten. Alle intellectuele eigendomsrechten van dit beeldmateriaal behoren uitdrukkelijk toe aan Harmony.
 5. Harmony zal nooit opnamen maken van skypegesprekken in het kader van persoonlijke coaching.

11. Privacy

 1. Deelnemer is verplicht om bij aanmelding voor een Activiteit correcte en volledige persoonsgegevens te verstrekken aan Harmony.
 2. Persoonsgegevens van Deelnemers worden in een geautomatiseerd bestand van Harmony vastgelegd.
 3. Deze gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld en zullen nooit en te nimmer aan derden worden verkocht of overhandigd.
 4. Door aanvaarding van deze Voorwaarden geeft Deelnemer uitdrukkelijke toestemming aan Harmony voor het toezenden van nieuwsbrieven, informatie over andere Activiteiten van Harmony of daaraan gerelateerde informatie.

12. Overig

 1. Harmony is bevoegd beslissingen te nemen in gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien.
 2. Deze voorwaarden zijn het laatst inhoudelijk gewijzigd 29 februari 2016.